کیت نور ثابت دوتایی 5 لامپ Answer Continuous Lighting Kit 5 LAMPS + هدیه میکروفن یقه ای

2 عدد پایه
2 عدد سافت باکس 60×90
2 عدد سوکت پنچ هد
فاقد فون و پایه فون
هدیه میکروفن یقه ای
میکروفن c6 یا candc