دیفیوزر گودکس Godox Diffuser DPU-165T

دیفیوزر گودکس مخصوص چترهای 165 سانتی متر گودکس
چتر باید به صورت جداگانه تهیه شود